Konkurs „Akcja bez nienawiści”

Pracujesz z młodzieżą? Dostrzegasz problemy przemocy werbalnej, nietolerancji wobec „Innych”, rasizmu w Internecie i poza nim? Weź udział w Konkursie Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce! Opracuj scenariusz zajęć, zrealizuj go z młodzieżą, a potem razem przeprowadźcie akcję w swoim otoczeniu! Twoja instytucja lub grupa zdobędzie certyfikat „Działamy bez nienawiści”, a Ty możesz wziąć udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich.

                                 PLAKAT-konkursBN-OK                         ul-Konkurs-tyl

Konkurs skierowany jest do osób pracujących z młodzieżą np. w szkołach, bibliotekach, domach kultury, instytucjach i organizacjach edukacyjno-młodzieżowych, a także w grupach nieformalnych.

Poprzez konkurs pragniemy zachęcić, zainspirować i wyposażyć w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia zajęć i działań z młodzieżą, które mają uświadamiać, zmieniać postawy i mobilizować do wspólnego działania w celu przestrzegania praw człowieka w Internecie i poza nim. Zachęcamy do korzystania z kampanijnego e-learningu, a także angielskojęzycznego podręcznika Kampanii Rady Europy Bookmarks. Zapraszamy też do e-konsultacji dotyczących tematu mowy nienawiści.

Szukamy kreatywnych osób, które nie boją się rozmawiać o rzeczach trudnych, chcą przeciwdziałać „kulturze obrażania” i wszelkim przejawom nietolerancji wobec „Innych” oraz potrafią zmobilizować do tego młodych.

Biorąc udział w Konkursie włączasz się w międzynarodową Kampanię Rady Europy odbywającą się w tej chwili w 40 krajach. W Polsce wspiera ją Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Koalicja 70 organizacji i instytucji z całej Polski. Kampania promuje szacunek do ludzi, ich różnorodności, prawa człowieka i świadome użytkowanie mediów i Internetu. Naszym celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści obecnej w sieci, poprzez rozwijanie u młodych ludzi, ich opiekunów, a także instytucji i organizacji edukacyjno-młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka.

 

Przy okazji zapraszamy osoby w wieku 18-30 lat do udziału w Kongresie Strefa Inter@kcji, który odbędzie się w dniach 7-9 listopada w Warszawie z udziałem 200 aktywnych w Kampanii.

Zarejestruj się do Konkursu do 24 listopada. Scenariusze przeprowadzonych zajęć wraz z efektem lub relacją z przeprowadzonych działań prześlij do 30 grudnia 2014 roku. Jury konkursu złożone z organizatorów i partnerów Kampanii będzie zwracało uwagę na przystępność podejścia do tematów w scenariuszach zajęć oraz atrakcyjność i zasięg przeprowadzonych działań. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego 2015 roku w Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Najciekawsze pomysły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz akcje i mini-kampanie zostaną nagrodzone i będą promowane jako dobre praktyki w Polsce i Europie.

W razie pytań należy pisać na adres konkurs@beznienawisci.pl.

Organizatorem Konkursu i koordynatorem Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce jest Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„AKCJA BEZ NIENAWIŚCI”
skierowanego dla osób, instytucji i organizacji pracujących z młodzieżą

A. Organizator, partnerzy, cele i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce – Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”, e-mail: konkurs@beznienawisci.pl, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest elementem międzynarodowej Kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement, odbywającej się w 40 krajach. Celem Kampanii jest przeciwdziałanie mowie nienawiści obecnej w sieci, poprzez rozwijanie u młodych ludzi, osób z nimi pracujących, a także instytucji i organizacji edukacyjno-młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka, szczególnie w Internecie. Kampania promuje szacunek do ludzi, ich różnorodności, prawa człowieka i świadome użytkowanie mediów i Internetu.
 3. W Polsce Kampanię wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Koalicja Koalicja 70 organizacji, instytucji i grup z całej Polski.
 4. Konkurs jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
 5. Konkurs trwa od 29 września 2014 do 30 grudnia 2014 r. włącznie.
 6. Celem Konkursu jest zachęcenie, zainspirowanie i wyposażenie w wiedzę potrzebną do przeprowadzenia zajęć i działań z młodzieżą uświadamiających, zmianiających postawy i mobilizacjących do wspólnego działania, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka w Internecie i poza nim. Chodzi o poruszenie tematu cyberprzemocy i nienawiści w Internecie oraz solidarności z osobami dotkniętymi przemocą i nienawiścią tego typu w sieci. Celem Konkursu jest również zachęcenie do mówienia podczas zajęć o sprawach związanych z bezpieczeństwem korzystania z Internetu, nowoczesnych narzędzi, nowych mediów i mediów społecznościowych przy pomocy wszelkich narzędzi.
 7. Jako inspirację i wsparcie dla realizacji działań edukacyjnych, zachęcamy do korzystania z kampanijnego e-learningu (szkolenia-beznienawisci.pl), a także angielskojęzycznego podręcznika Kampanii Rady Europy Bookmarks (beznienawisci.pl/edukacja). Zapraszamy też do e-konsultacji dotyczących tematu mowy nienawiści (beznienawisci.pl/e-konsultacje).
 8. W Konkursie chodzi o przygotowanie i realizację z udziałem młodzieży zajęć lub projektu dotyczącego mowy nienawiści i jej przeciwdziałania oraz przeprowadzenie działań, będących efektem zajęć w postaci lokalnej akcji np. dzień/tydzień bez nienawiści; happening; lokalny konkurs fotograficzny, graficzny czy na tekst połączony z prezentacją najlepszych prac dotyczących tematyki związanej z tematem i celami Kampanii. Efektem może być też film, materiał multimedialny czy publikacja papierowa lub internetowa (np. artykuł, wywiad, reportaż, numer gazety) dot. tematu Kampanii.
  Oceniane będą scenariusze przeprowadzonych zajęć wraz z dokumentacją ich efektu.
 9. W efekcie Konkursu, powstanie otwarta baza materiałów przydatnych w dalszych działaniach edukacyjnych osobom pracującym z młodzieżą, dostępna na wolnych licencjach.

B. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestniczyć w Konkursie może każda osoba pracująca z młodzieżą, która:
  – najpóźniej do 24 listopada 2014 r. zarejestruje swój udział w Konkursie, wysyłając Kartę Zgłoszenia Konkursowego na adres e-mail: konkurs@beznienawisci.pl, a do 30 grudnia 2014 r. dostarczy pracę (scenariusz zajęć wraz z dokumentacją ich efektu) Organizatorowi w sposób, o jakim mowa w pkt C niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszone scenariusze muszą stanowić oryginalną koncepcję osoby zgłaszającej (możliwa jest współpraca w zespole), mogą jednakże zawierać wyraźnie oznaczone elementy autorstwa innych osób (koniecznie trzeba dołączyć przypis z dokładną bibliografią). Zachęcamy szczególnie do inspirowania się i używania kampanijnego podręcznika Rady Europy „Bookmarks”, a także innych publikacji Rady Europy dot. edukacji o prawach człowieka jak Kompas, czy innych publikacji dot. praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści (www.beznienawisci.pl/edukacja). Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu.
 3. Zgłoszone prace muszą być udostępnione na licencji Creative Commons i muszą zawierać stosowne oznaczenia i opisy. Więcej na temat licencji CC: creativecommons.pl

C. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Ocena merytoryczna prac odbywać się będzie w zgodzie z ogólnymi kryteriami oceny prac zgłoszonych do Konkursu, o czym mowa poniżej w pkt. C, jednak ze szczególnym zwróceniem uwagi na twórcze i poznawczo przystępne i wartościowe podjęcie tematów, określonych w celach Konkursu.
 3. Osoba zgłaszająca do Konkursu dostarcza elektronicznie na adres Organizatora Konkursowy Formularz Zgłoszeniowy, zawierający:
 4. a) Kartę Zgłoszenia Konkursowego – dwukrotnie: pierwszy raz – do 24 listopada 2014, wyłącznie z podstawowymi danymi o osobach uczestniczących, oraz drugi raz – do 30 grudnia 2014 wraz z listą Młodzieży, biorącą udział w Konkursie i materiałami konkursowymi:
 5. b) scenariuszem zajęć zrealizowanym z młodzieżą
  c) dokumentacją efektu zajęć (maksymalnie 1,5 strony)
 6. d) dodatkowo, jeśli dotyczy, należy dostarczyć:

– materiały graficzne, fotograficzne, filmowe (wyłącznie w formacie – opcjonalnie – AVI, 3GP, MP4, MOV, WMV) dot. zorganizowanego wydarzenia lub efektu zajęć
– linki do informacji i relacji w Internecie dot. zorganizowanego wydarzenia lub efektu zajęć.

 1. W styczniu 2015 r. zgłoszone do Konkursu prace oceni powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa – według następujących kryteriów:

4.1 Samodzielność myślenia, nonkonformizm, odwaga cywilna, przejawiająca się w przekazywaniu wiedzy i podejmowaniu istotnych problemów związanych z celami Konkursu i Kampanii oraz ich obiektywnym prezentowaniu (elegancja, zgodność z prawem, umiejętność argumentowania, obiektywizm, okazywanie szacunku).
4.2 Wartość merytoryczna (wartościowe i przystępne ujęcie tematów w scenariuszach zajęć i działaniach).
4.3 Oryginalność pomysłów przeprowadzonych zajęć i działań.
4.4 Teksty, materiały fotograficzne, filmowe i multimedialne z dokumentacji działań oceniane będą według odpowiednich kryteriów:
a. Czytelność przekazu – wyraźnie zdefiniowana relacja z działań i adekwatna dla niej forma wypowiedzi, mająca przemyślaną, logiczną konstrukcję.
b. Montaż – zgodność z kanonem sztuki montażowej.
4.5. Wymiar społecznościowy w działaniach on-line i offline.
4.6 Zasięg i skuteczność podjętych działań.
4.7 Specyfika i wiek grupy.

D. Wyniki i nagrody

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu 11 lutego 2015 r., a osoby nagrodzone zostaną powiadomione indywidualnie.

2. Informacje zostaną wysłane na adres mailowy podany podczas rejestracji.
3. Określa się następujące zasady przyznawania nagród:
3.1 Nagrody główne otrzymają indywidualnie osoby zgłaszające najlepsze scenariusze i działania. Nagrodą będzie udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich, połączona ze spotkaniami z ekspertami od tematyki Konkursu.

3.2 Nagrody publiczności w formie pakietów kampanijnych otrzymają grupy, których zgłoszenia opublikowane w styczniu na profilu kampanijnym w serwisie Facebook (www.fb.com/PolskaBezNienawisci) otrzymają najwięcej polubień (1 punkt za polubienie) i zostaną udostępnione największą liczbę razy (3 punkty za udostępnienie). Zgłoszenia będą publikowane w kolejności zgłaszania pełnych prac (scenariusz zajęć wraz z dokumentacją ich efektu). Podsumowanie punktów nastąpi 10 lutego 2015 r. w samo południe.
3.3 Instytucje, organizacje czy grupy zgłaszające swoje prace zgodne z ideą Konkursu i Kampanii, a także młodzież biorąca udział w realizacji zadań konkursowych otrzymają certyfikaty „Działamy bez nienawiści”.

E. Nota o prawie autorskim

 1. Komisja nie weryfikuje legalności nadesłanych prac oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  2. Zgłoszone publikacje powinny stanowić oryginalną twórczość zgłaszających osób, mogą jednakże zawierać elementy rozpowszechniane na licencjach Creative Commons, a także objęte prawem autorskim, o ile zostaną odpowiednio oznaczone.
  3. Zgłaszające osoby oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do publikacji nadesłanych materiałów, o ile nie zaznaczyły inaczej.
  4. Nadesłane prace nie mogą w żadnej części stanowić plagiatu.
  5. Stwierdzenie przez komisję plagiatu lub naruszenia praw autorskich dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów przesłanych na Konkurs.

F. Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając uczestnictwo osoby potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs osoby wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 3. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji i zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin niniejszego Konkursu wraz z Kartą Zgłoszenia Konkursowego, a także aktualne informacje dostępne są na stronie www.beznienawisci.pl/konkurs

 G. Inne

1. Zachęcamy, żeby w ramach przygotowania do zajęć i działań z młodzieżą skorzystać z kampanijnego e-learningu (beznienawisci.pl/elearning), a także angielskojęzycznego podręcznika Kampanii Rady Europy Bookmarks i polskojęzycznych publikacji edukacyjnych dotyczących tematu (beznienawisci.pl/edukacja). Zapraszamy też do e-konsultacji (http://beznienawisci.pl/e-konsultacje) dotyczących tematu mowy nienawiści.

2. W czasie trwania Konkursu odbywać się będą tzw. Europejskie Dni Działania Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”. Będą to wydarzenia związane z ogłoszonymi przez organizacje międzynarodowe dniami, w czasie których zwracamy szczególną uwagę na problemy, którymi zajmuje się Kampania.

Poniżej kalendarz najbliższych Dni Działania:

9 listopada – Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem i Antysemityzmem

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Działania konkursowe mogą odbywać się w okolicach podanych wyżej dat i być związane z tematyką Dni Działania Kampanii.            

 

Konkursowy Formularz Zgłoszeniowy 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Wypełnia osoba przygotowująca zajęcia i koordynująca działania grupy młodzieżowej
(kartę należy koniecznie dołączyć również przy wysyłce scenariusza i dokumentacji działań)

 

Imię i nazwisko
Kim jest osoba zgłaszająca?
Nazwa i pełny adres korespondencyjny reprezentowanej szkoły/instytucji/organizacji/
grupy
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail
Opis grupy
Lista młodzieży, osób przygotowujących działanie konkursowe wraz z podaniem wieku (uwaga: rubrykę należy wypełnić wyłącznie przed wysłaniem zgłoszenia scenariusza i dokumentacji działań przed 30 grudnia).

 

Oświadczenie                                      

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej Karcie dla potrzeb Konkursu i Kampanii, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)

 

 

                                                                                                     Podpis osoby zgłaszającej

 

Scenariusz zajęć/projektu
Wypełnia osoba przygotowująca zajęcia i koordynująca działania grupy młodzieżowej
(kartę należy koniecznie dołączyć przy wysłaniu karty zgłoszenia konkursowego i dokumentacji działań)

 

 

 1. Cele: (ogólne i szczegółowe)

 

 1. Metody pracy: (grupowa, indywidualna, projektowa)3. Potrzebne materiały: (publikacje, materiały e-learningowe, on-line, kartki papieru, pisaki, inne, itp.)
 2. Przebieg zajęć: (szczegółowy opis z określeniem metod i czasu)

 

 

 

Opis przesyłanej dokumentacji efektu zajęć
Wypełnia osoba przygotowująca zajęcia i koordynująca działania grupy młodzieżowej
(kartę należy koniecznie dołączyć przy wysłaniu karty zgłoszenia konkursowego i dokumentacji działań)

 

 1. Fotorelacja/e (linki lub załączniki w mailu zgłoszeniowym)

 

Link/i:
Opis:

 

 1. Film/y (link do filmu umieszczonego w serwisie do umieszczania filmów i do filmu przesłanego przez serwis do przesyłania dużych plików np. www.wyslijto.pl)

 

Link/i:
Opis:

3. Tekst/y z opisem efektu zajęć (linki lub załączniki w mailu zgłoszeniowym)

 

Link/i:
Opis:

 1. Linki do informacji (własnych i zewnętrznych) o działaniach

 

Link/i:
Opis: