Koalicja przeciwko mowie nienawiści jest nieformalnym zrzeszeniem organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie, i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści. Aktywiści kampanijni działają już w całej Europie. Używają różnorodnych multimedialnych narzędzi internetowych, żeby dzielić się swoją wiedzą, a także inspirować, mobilizować i wspierać innych.

Chcesz przystąpić do Koalicji przeciwko mowie nienawiści – wypełnij krótki formularz

Koalicję przeciwko mowie nienawiści tworzą następujące organizacje i instytucje:

Bezkomentarzy.pl (Warszawa)

Bezkomentarzy.pl ma na celu przypominanie, że Internet jest miejscem publicznych wypowiedzi. W związku z postępująca wulgaryzacją wypowiedzi, brutalizacją przekazów naszą misją stało się edukowanie dotyczące przeciwdziałania „przemocy” w necie. Naszą uwagę skupiamy na szkołach, a naszymi odbiorcami są głównie gimnazjaliści i licealiści. Prowadzimy warsztaty i szkolenia, które pozwalają młodzieży obejrzeć swoje działania w Internecie. Uczymy konsekwencji działań, ale przede wszystkim pracujemy z młodzieżą w celu uwrażliwienia na drugiego człowieka. Pokazujemy jakie szkody można wyrządzić nieopatrznym komentarzem, uczymy przeciwdziałanie mowie nienawiści, dyskryminacji i przemocy w sieci.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" (Bielsko-Biała)

Centrum Badań nad Uprzedzeniami (Warszawa)

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych

Strona internetowa

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (Łódź)

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana powstało w 2010 roku. Jego celem jest prowadzenie działalności w zakresie popularyzowania wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej oraz innych kultur mających znaczący wpływ na rozwój miasta. Projekty przygotowywane przez Centrum Dialogu mają charakter zarówno lokalny jak ogólnopolski i międzynarodowy. Prowadzimy działalność edukacyjną i kulturalną, działania na rzecz upamiętnienia Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz ich rodzin. Organizujemy wykłady, wystawy, koncerty, projekcje filmowe, przedstawienia i spacery. Prowadzimy również działalność wydawniczą. Ważnym obszarem naszej pracy są także działania antydyskryminacyjne i promujące prawa człowieka.

Strona internetowa

Centrum Edukacji Obywatelskiej (Warszawa)

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty (Poznań)

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” należy do międzynarodowej sieci organizacji młodzieżowych YEU. Jesteśmy grupą aktywnych, młodych ludzi, dla których rozwijanie międzynarodowej i międzykulturowej współpracy młodzieży i lokalna działalność jest pasją i sposobem na ciekawe życie. Edukacja pozaformalna to wspólny mianownik i podstawa wszystkich realizowanych przez nas projektów.

NASZE CELE

 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych, społecznych i kulturalnych wśród młodzieży,
 • aktywizacja młodzieży na rzecz społeczności lokalnej,
 • budowanie dialogu międzykulturowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ

 • animacja społeczno-kulturalna,
 • edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna,
 • edukacja obywatelska.

DZIAŁALNOŚĆ LOKALNA

Nasza działalność lokalna koncentruje się wokół aktywizacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych i wzmacniania potencjału młodzieży, w tym młodzieży z mniejszymi szansami, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej. Zrealizowaliśmy m.in. projekt „Poszerzamy nasze Horyzonty” w Domu Dziecka w Mostach (2005-1010) będący cyklem tematycznych warsztatów, głównie artystyczno-językowych, prowadzonych przez naszych wolontariuszy. Za projekt „Pogromcy Nudy” wspierający rozwój i talenty młodych ludzi z Łazarza (2009-2011), otrzymaliśmy nagrodę Poznański Wolontariusz Roku.

Wspieramy uczestnictwo nastolatków w obszarze kultury i w życiu społecznym poprzez projekty takie jak „E=MC2, czyli Edukacja Młodego Człowieka przez Culturę” (2013) czy „W sieci możliwości” (2015).

Od lat działamy także na rzecz budowania dialogu międzykulturowego. „Horyzonty” zainicjowały ważne działania mające na celu integrację
i aktywizację cudzoziemców i lokalnej społeczności m.in. „5 zmysłów kultury” (2012-13) czy adaptacja „Żywej Biblioteki” (2012 – 2013).

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Jako akredytowana organizacja Wolontariatu Europejskiego (EVS) pomagamy w organizowaniu wyjazdu na zagraniczne, indywidualne projekty wolontariackie. Wolontariusze, którzy co roku goszczą u nas w Stowarzyszeniu, z zaangażowaniem wspierają lokalne szkoły i instytucje, prowadząc zajęcia językowe i artystyczne, opowiadając o kulturach krajów swojego pochodzenia, a także wspomagając liczne inicjatywy organizowane z ramienia Stowarzyszenia.

Od lat z powodzeniem organizujemy także międzynarodowe wymiany i treningi młodzieżowe o różnorodnej tematyce, zapraszając do współpracy młodych ludzi i organizacje z całej Europy.

ZESPÓŁ CIM „HORYZONTY”

Nasze Stowarzyszenie posiada zasoby doświadczonych trenerów w obszarze edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej, edukacji obywatelskiej i praw człowieka. Prowadzimy warsztaty, szkolenia, wymiany międzynarodowe i workcampy.

Strona internetowa

Diversja (Wrocław)

Celami Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna i kulturalna, w duchu wartości takich jak: demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność,równość, sprawiedliwość społeczna.

Strona internetowa

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN (Wrocław)

RETURN prowadzi poradnię uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i ich bliskich (konsultacje indywidualne i terapia grupowa). W ramach Centrum Redukcji Szkód działa świetlica drop-in i program wymiany igieł i strzykawek dla osób czynnie przyjmujących narkotyki. Placówka realizuje program streetworkerski wśród osób uzależnionych i partyworkerski w klubach i festiwalach muzycznych (profilaktyka uzależnień, HIV i STI). Od 2013 roku prowadzi również Ogólnopolską Poradnię Internetową pod adresem www.narkomania.org.pl.

Strona internetowa

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań (Łódź)

Fundacja powstała w czerwcu 2014 roku. Jej misją jest wspieranie społeczno–moralnej odpowiedzialności osób
związanych z różnymi środowiskami i grupami wiekowymi w podejmowaniu skutecznych działań minimalizujących zjawiska
nacechowane brakiem tolerancji oraz szeroko rozumianej przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej i internetowej, w tym również rzadko dostrzeganego zjawiska tak zwanej „łagodnej przemocy”.
Fundacji zależy również na przełamywaniu kulturowych stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie.

Strona internetowa

European Alternatives Warsaw (Warszawa)

EA to niezależna organizacja, która promuje demokrację, równouprawnienie i kulturę na poziomie ponadnarodowym.

Strona internetowa

Europejska Młodzieżowa Agencja Informacyjna

Evens Foundation (Warszawa)

Fundacja Evens inicjuje, opracowuje oraz wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy.

Strona internetowa

Fabryka Aktywności Młodych (Gorzów Wielkopolski)

Fabryka Aktywności Młodych jako projekt rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Po 7 latach funkcjonowania jej działalność rozszerzyła się na tak dużą skalę, że w 2010 roku powołana została fundacja FAM, która w 2012 r. została organizacją pożytku publicznego. Organizacja zajmuje się promocją wolontariatu i szeroko rozumianej aktywności społecznej za pomocą wielu różnorodnych form przekazu. W swoich działaniach stara się podkreślać wartość różnorodności kulturowej i tolerancji. Główną siłą FAM jest 20 osobowa grupa wolontariuszy, która działa w organizacji momentu jej założenia. Grupa ta organizuje co roku wszystkie akcje FAM, które łącznie obejmują swoim zasięgiem w jednorazowej akcji nawet kilka tysięcy osób.

Fabryka Równości (Łódź)

Fabryka Równości to największa w Łodzi i regionie organizacja kulturalno-edukacyjna LGBTQ. Zajmujemy się szeroko pojętą animacją kultury, promowaniem postaw akceptacji wobec osób nieheteroseksualnych oraz osób queer i edukacją antydyskryminacyjną. Organizujemy marsze równości w Łodzi, debaty, spotkania, pokazy filmowe oraz wykłady. Prowadzimy także grupę wsparcia dla rodziców osób LGBTQ i pośredniczymy w udzielaniu porad prawnych i psychologicznych.

Fundacja "5Medium" (Lublin)

Fundacja „5Medium” to lubelska organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją pozaformalną, skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie edukacyjnym. Do głównych obszarów działań fundacji należą: edukacja medialna i edukacja informacyjna. W kręgu zainteresowań znajduje się również edukacja kulturalna a w szczególności zagadnienia związane z przenikaniem się kultury i nowych technologii. Realizowane przez fundację projekty kładą nacisk na wykształcenie odpowiednich kompetencji, m.in. umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii oraz umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Strona internetowa

Fundacja Ad Hoc (Warszawa)

Działalność Fundacji wspiera wykorzystywanie nowych
mediów i technologii w szeroko pojętej działalności społecznej,
kulturalnej i oświatowej. Oferujemy usługi i doradztwo dla
organizacji pozarządowych w dziedzinie nowych technologii oraz
działalności w internecie, prowadzimy szkolenia i warsztaty
warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja Autokreacja (Warszawa)

Założyliśmy Fundację, bo lubimy pracować z ludźmi. W naszych projektach najwięcej czasu i energii wkładamy w inicjatywy, które dają nam szansę bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Fundacja powstała, by wspierać przede wszystkim tych, którzy chcą rozwijać swój potencjał, niezależnie od wieku, profesji, kraju pochodzenia czy etapu w życiu jaki właśnie przechodzą.

Nasza fundacja ma na celu promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Poprzez różne inicjatywy, staramy się przyczyniać do cywilizacyjnego, kulturowego oraz gospodarczego rozwoju Polski. Wiele naszych projektów powstało, by sprzyjać wielokulturowości oraz międzykulturowej wymianie poprzez poznawanie różnych stylów życia i poglądów na świat.

Strona internetowa

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Warszawa)

FDDS jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

Strona internetowa

Fundacja Dialog-Pheniben (Kraków)

Fundacja Dialog-Pheniben narodziła się nieodpartej chęci i potrzeby pomagania innym w poznawaniu i zrozumieniu siebie samych i tych, którzy nas otaczają. Choć istnieje stosunkowo krótko, bo od 2012 roku, to stawia sobie ambitny cel – promowanie wielokulturowości, działań antydyskryminacyjnych, wiedzy o grupach odmiennych społecznie, etnicznie i kulturowo, w tym o społeczności romskiej. Zamierzenie to realizowane jest poprzez:

1. Działalność wydawniczą
2. Działalność edukacyjną: organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, debat
3. Działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i innych grup mniejszościowych
4. Popularyzację w społeczeństwie polskim tematyki dotyczącej Romów oraz ich kultury
5. Działalność kulturalną: organizowanie wystaw, koncertów, spotkań dotyczących problematyki mniejszości, wielokulturowości, tolerancji
6. Działalność badawczą.

Strona internetowa

Fundacja dla Wolności (Warszawa)

Fundacja dla Wolności to organizacja pożytku publicznego z Warszawy założona w 2004 r. Swoje działania adresuje do osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na pochodzenie, kolor skóry, wyznanie, płeć czy orientację seksualną. Pracujemy z dziećmi, dorosłymi i seniorami. Najważniejsze programy: Etnoliga – wielokulturowa liga piłki nożnej dla Polaków i cudzoziemców; zajęcia edukacyjne i integracyjne dla uchodźców; wolontariat europejski; kampanie społeczne.

Strona internetowa

Fundacja Dziecko i Rodzina (Warszawa)

Pomoc dziecku i rodzinie w trudnej sytuacji życiowej. działania na rzecz reintegracji rodzin. Programy na rzecz rodzin zastępczych. Metodyka pracy w małych domach dla dzieci. Nowoczesne technologie i metodyka w pracy socjalnej.

Strona facebookowa

Fundacja Humanity in Action Polska (Warszawa)

Celem nadrzędnym Fundacji Humanity in Action Polska (HIA PL) jest zaszczepienie młodym ludziom poczucia moralnej odpowiedzialności za tworzenie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego

Strona internetowa

Fundacja im. Stefana Batorego (Warszawa)

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

Strona internetowa

Fundacja Instytut Działań Twórczych (Łódź)

Instytut Działan Twórczych was created in 2008, on the idea of promoting the development of society, through out education and culture. The mission of the of the Foundation is to support the sustainable development of a conscious society, through all forms of active citizenship. Since it was founded, Instytut Działan Twórczych initiated and realized a various number of projects, in collaboration with local authorities, with Polish education system or based on international colaboration: creative educational workshops, a series of activities promoting culture and reading, circus techniques workshops, historical workshops and outdoor activities. For the last two years, the organisation got involved in anti-discrimination education field, in particular focused on discrimination on base of sexual orientation and gender identity. Below are some of the projects or initiative Instytut Dzialan Tworczych Foundation was responsable for designing and implementing.

March 2015- April 2016
“Inni to My” project aims at equipping the youth workers (pedagogues, psychologists, teachers and NGO workers) with tools on how to plan educational activities on gender identity and sexual diversity, antidiscrimination and human rights in schools and other formal education insitutions

August 2015- July 2016
3 Floors of Change- European Voluntary Service project. In the project there are involved 8 volunteers from 7 different European countries that were activating in IDT Foundation, Ferso Foundation and Public Library Lodz, during 11 months. The main aim of the project is to promote tolerance and understanding between cultures using international volunteering as a tool.

March- July 2015
Tape loom-creative history. The project aim was to increase the knowledge of participants on the common historical and cultural identity and to develop skills on work with young people in the subject of history so it was an interesting experience for them. The project involved IDT organization and other three international partners: Croatia, Latvia and Estonia.

March – June 2014 / September 2014 – February 2015
“Nie Peniaj, zmieniaj!” initiative (two editions). A project addressed to young people (16-25 years old) from Łódź and region of Lodzkie, one edition had an international dimension (carried out with Italian partner). Project’s aim was to involve young people in creating their reality and making changes in local community, empowering youngsters to take actions.

Strona internetowa

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej (Gdańsk/Gdynia)

Misją Fundacji Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej jest tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi edukacji nieformalnej i rozpowszechnianie koncepcji life long learning.
Fundacja realizuje swe cele poprzez działalność edukacyjną ukierunkowaną na rozwój aktywności
społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w tej przestrzeni.
Działania Fundacji mają na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na
demokracji, postawie tolerancji, równouprawnienia i poszanowania praw człowieka.

Strona internetowa

Fundacja Klamra (Żywiec)

Spektrum działań Fundacji KLAMRA jest bardzo szerokie. Zarówno zainteresowania grupy założycielskiej jak i kręgu współpracowników są bardzo rozległe.

Strona internetowa

Fundacja Kultury bez granic (Warszawa)

Misją Fundacji jest zwalczanie każdego rodzaju nienawiści.Sama jestem ofiarą reżimu, represji i wojny, która jest skutkiem nienawiści narodów byłej Jugosławii. Prezeska Fundacji jest byłą uchodźczynią, która walczy o prawach uchodźców i imigrantów w Polsce, przeciwdziała ksenofobii, rasizmowi i islamofobii.

Fundacja Miss po 50ce (Warszawa)

Fundacja Miss po 50ce zajmuje się aktywizacją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, integracją
międzypokoleniową. Jest współorganizatorem konkursu Miss po 50ce i kampanii przeciwko wykluczeniom społecznym i zawodowym.

Strona internetowa

Fundacja "MultiOcalenie" (Warszawa)

Fundacja zajmuje się pomocą Polakom na Wschodzie, imigrantom, uchodźcom i repatriantom w Polsce. Prowadzimy szkolenia z różnic kulturowych i religijnych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji.

Strona internetowa

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (Warszawa)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest niezależną organizacją pozarządową, której misją jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego i integracji społecznej, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie zasobów wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej i równego traktowania oraz empowerment (upodmiotowienie) migrantów, migrantek i społeczności migranckich.

Strona internetowa

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK (Łódź)

Nasze działania koncentrują się wokół idei nowoczesnej edukacji. Proponujemy zajęcia, których zadaniem jest pobudzać do refleksji nad otaczającym światem, szkolić umiejętności samodzielnego i niezależnego myślenia, prowadzenia dyskusji opartej na argumentach. Jednocześnie ważne dla nas są takie wartości jak: ciekawość świata, otwartość na różnorodność opinii, szacunek dla cudzych poglądów, aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Prowadzimy działania w następujących obszarach tematycznych:
– edukacja seksualna – warsztaty dla młodzieży i szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych osób pracujących z młodzieżą;
– edukacja obywatelska i medialna – wydajemy gazetę lokalną: Łódzka Gazeta Społeczna, prowadzimy audycję „Działam, więc jestem” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej oraz organizujemy warsztaty dla młodzieży.

Fundacja "Ocalenie" (Warszawa/Łomża)

Działania Fundacji koncentrują się na pomocy uchodźcom, imigrantom na terenie Polski oraz repatriantom

Strona internetowa

Fundacja po DRUGIE (Warszawa)

Fundacja po DRUGIE pracuje z młodzieżą z placówek resocjalizacyjnych (zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich) oraz byłymi wychowankami tych instytucji.

Strona internetowa

Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa)

Polskie Forum Migracyjne powstało, aby działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce.

Strona internetowa

Fundacja Pozytywnych Zmian (Bielsko-Biała)

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian
na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych w wybranych obszarach życia ludzkiego. Jesteśmy organizacją zajmująca się tematyką sytuacji społeczno-kulturowej i praw kobiet, przeciwdziałania przemocy, organizacją strażnicza, wspieramy i animujemy działania obywatelskie. Organizujemy wiele wydarzeń kulturalno- edukacyjnych. Obecnie prowadzimy Monitoring 167 gmin województwa śląskiego pod kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO (Warszawa)

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO gromadzi,
publikuje i propaguje szeroką bazę wiedzy dotyczącą równości,
różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
Bibliotekę równościową, bazę organizacji działających w Polsce
na rzecz równości i różnorodności, słownik równościowy oraz
szereg informacji z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej znaleźć
można na portalu prowadzonym przez Fundację.

Fundacja Tarcza (Nowy Sącz)

Działania fundacji dedykowane są osobom potrzebującym wsparcia w formie doradztwa prawnego, psychologicznego, pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej. Pomoc dedykowana dzieciom i dorosłym pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, zdarzeń losowych, wypadków. Inicjujemy akcje prewencyjne związane z bezpieczeństwem w domu, w pracy, na drodze, w internecie.

Fundacja Wiedza Lokalna (Warszawa)

Fundacja „Wiedza Lokalna” jest organizacją pozarządową wspomagającą instytucje samorządowe i innych aktorów życia społecznego poprzez dostarczanie ekspertyz oraz kompleksowych rozwiązań w dziedzinie badań i analiz społecznych.

Strona internetowa

Fundacja Wolontariat Równości (Warszawa)

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth (Warszawa)

Celem Fundacji jest tworzenie sieci współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, by wspólnie budować lokalne i międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie, promować ideę poszanowania praw człowieka, tolerancji dla różnorodności i odmienności.

Strona internetowa

Fundacja Zmiana (Warszawa)

Fundacja Zmiana zajmuje się animacją społeczności lokalnych; pracujemy w mikrogrupach społecznych, traktujemy książki, jako wstęp do spotkania/rozmowy z drugim człowiekiem. Tworzymy Biblioteki Sąsiedzkie i prowadzimy projekt „Książki w Pudle” (skierowany do osadzonych). Działamy pod hasłem „Książki nie dzielą a kultura nie wyklucza”

Strona internetowa

Fundacja Zobacz... JESTEM (Warszawa)

Celem Fundacji jest pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi, profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, edukacja i profilaktyka w zakresie tematyki uzależnień, pomoc i edukacja opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowym działaniem Fundacji. Szczególną uwagę skupiamy wokół problemów zaburzeń odżywiania się niosąc wsparcie chorym i ich otoczeniu, a także starając się szerzyć informację w tym zakresie we wszelkich grupach społecznych.

Strona internetowa

GAN Białystok

GAN jest ogólnopolskim, nieformalnym ruchem czynnego sprzeciwu wobec rasizmu, faszyzmu, dyskryminacji i nietolerancji.

Strona internetowa

Global Dignity Poland (Warszawa)

Global Dignity to międzynarodowa inicjatywa propagującą ideę poszanowania godności, jako fundamentalnego prawa człowieka. Swym zasięgiem obejmuje ponad 60 krajów na całym świecie. W 2006 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos trzej przyjaciele: następca tronu Norwegii JKW Książę Haakon, Profesor Pekka Himanen z Finlandii oraz John Hope Bryant, amerykański założyciel stowarzyszenia Operation Hope stworzyli idee Dnia Godności. Od pierwszego Dnia Godności który miał miejsce w Kanadzie idea dotarła do ponad 1.5 miliona dzieci całym świecie. Polska inicjatywa Global Dignity rozpoczęła się pojedynczą lekcją godności w łódzkim gimnazjum w roku 2009. Od tamtego czasu rozmawiamy z uczniami o istocie godności i szacunku do niej, starając się wywołać w młodych ludziach refleksję na temat istotny tego tematu dla ich osobistych wyborów życiowych.

W roku szkolnym 2016/2017 podobnie jak w roku poprzednim nasze działania zostały objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Tematem przewodnim naszych działań w roku szkolnym: 2016/2017 jest problem hejtu wśród młodzieży. Pod koniec roku 2016 wraz z firmą badawczą IQS przeprowadziliśmy badanie w zakresie ww zjawiska.

Strona internetowa

Hejtstop // Projekt Polska (Warszawa)

Kampania realizowana przez projektpolska.pl, której celem jest walka z rasizmem, wszechobecną homofobią oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się na murach polskich budynków.

Strona internetowa

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Warszawa)

Misja HFPC to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą

Strona internetowa

Kampania Przeciw Homofobii (Warszawa)

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. Od 2001 roku przeciwdziałamy dyskryminacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób trans (LGBT). Działamy na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych oraz budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego. KPH specjalizuje się w organizacji dużych akcji edukacyjnych i społecznych (m.in. kampanie społeczne „Niech Nas Zobaczą”, „Rodzince, Odważcie się Mówić”, „Popieram Związki”). Nasze działania edukacyjne skierowane do konkretnych grup społecznych i zawodowych: dziennikarzy_rek, psychologów_ek, kadry nauczycielskiej, policji, pracowników_ic socjalnych, praników_ek. Organizujemy pomoc prawną i interwencję kryzysową dla ofiar przemocy i dyskryminacji. Jesteśmy zaangażowani w rzecznictwo na rzecz poszanowania praw osób LGBT na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jesteśmy członkiem najważniejszych organizacji parasolowych zrzeszających organizacje działające na rzecz osób LGBT – ILGA-Europe i IGLYO.

Strona internetowa

KobieTY (Łódź)

Główna działalność organizacji to realizacja projektów w ramach programu Erasmus+. Z racji tego, że na co dzień pracujemy z obcokrajowcami, szczególnie bliska jest nam ich sytuacja w Polsce i problem naruszania ich praw, także w internecie.

Kontynent Warszawa - Warszawa Wielu Kultur - Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa)

Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości.

Strona internetowa

Normalny Bialystok (Białystok)

Normalny Białystok to społeczność, skupiona wokół profilu FB „Normalny Bialystok”. Celem jest gromadzenie ludzi, którzy chcą walczyć z przejawami faszyzmu, ksenofobii i mowy nienawiści.

Strona na Facebooku

O!Środek działań równościowych (Łódź)

Stowarzyszenie O!Środek działań równościowych proponuje ofertę warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji pozaformalnej, opierającej się przede wszystkim na warsztatach i formach zajęć atrakcyjnych dla młodzieży, która pozwoli uzupełnić braki w edukacji, a także zmienić perspektywę ludzi, uwrażliwiać na temat wykluczenia i dyskryminacji grup mniejszościowych.

Prowadzona przez nas działalność edukacyjna nie skupia się na żadnej konkretnej grupie mniejszościowej, a podejmuje tematy wszystkich mniejszości, obecnych w naszym otoczeniu. Stanowi ona uzupełnienie braków w edukacji formalnej, która podejmuje co prawda kwestię mniejszości narodowych i etnicznych, ale pomija inne mniejszości – osoby niepełnosprawne, osoby o orientacji nieheteroseksualnej, mniejszości wyznaniowe. Zarówno realizowana w szkołach podstawa programowa, jak i podręczniki, umożliwiają w bardzo ograniczonym zakresie nabycie przez uczennice i uczniów kompetencji związanych z edukacją antydyskryminacyjną.

Strona internetowa | Profil na Facebooku

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (Olsztyn)

Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych (OFIP) powstała w lutym 2012 r. Jej głównym celem jest wspieranie budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji społecznej, w tym:
1) Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej, w szczególności młodzieży, osób niepełnosprawnych, mieszkańców terenów wiejskich oraz osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.
2) Stwarzanie warunków ekonomicznych i społecznych, służących umacnianiu rodziny w wypełnianiu przez nią podstawowych funkcji.
3) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
4) Działania na rzecz rozwoju oświaty oraz swobodnego dostępu do informacji i edukacji.
5) Podnoszenie świadomości obywatelskiej i prawnej w społeczeństwie.
6) Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.
7) Wspieranie rozwoju kultury i sztuki, w szczególności ich niekomercyjnych przejawów.
8) Promocja kultury fizycznej, ochrony zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
9) Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz praw zwierząt.
10) Promocja, upowszechnianie i organizacja wolontariatu.

Strona internetowa

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii (Warszawa)

Stowarzyszenie krzewi postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej; przeciwdziała wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii

Strona internetowa

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (Warszawa)

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży

Strona internetowa

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (Warszawa)

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, to forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy. Celem PROM jest między innymi popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. Najważniejszym jednak zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stworzenia spójnej i nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży w Polsce.

Strona internetowa

Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Małopolski (Kraków)

PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego (*).

Członkami PTI są specjaliści – informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.

Strona internetowa

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (Warszawa)

Ekspercka organizacja pozarządową prawników i prawniczek, specjalizującą się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracującą z siecią organizacji krajowych i zagranicznych.

Strona internetowa

Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (Warszawa)

Pracownia Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży "Dobra zmiana" Katarzyna Brzoza (Pruszków)

Pracownia zajmuje się terapią i profilaktyką skierowaną do dzieci i młodzieży, a także do ich rodziców. Prowadzimy warsztaty, wykłady dotyczące przemocy rówieśniczej, zaburzeń odżywiania się, antystresowe itd, także dotyczące tolerancji, przeciwdziałania przemocy na różnych płaszczyznach – edukujemy i wspieramy dzieci i młodzież. Prowadzimy także terapię.

Fanpejdż na Facebooku

Przestrzeń Wspólna (Warszawa)

Fundacja jest młodą organizacją, zrzeszającą ludzi o szerokim i długoletnim doświadczeniu. W ramach swojej działalności zajmować będziemy się mową nienawiści (w tym w internecie), działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi. Szczególnie ważny dla nas jest dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Zaczynamy również projekt skierowany na działania na rzecz przeciwdziałania islamofobi i nienawiści wobec muzułmanów i muzułmanek.

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK (Racibórz)

Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK powstało w czerwcu 2004 r. Zostało powołane do życia przez studentów
i młodych raciborzan, którzy w kulturze widzieli możliwości realizacji własnych pasji i zainteresowań, ale także aspiracji
zawodowych. Stowarzyszenie realizuje projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku mowy nienawiści w sieci poprzez uświadomienie, że przemoc słowna jest naruszeniem godności i praw człowieka.

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku (Białystok)

Stowarzyszeni jest najstarszą organizacją pozarządową (NGO’s) historycznej rosyjskiej mniejszości narodowej w III RP, nieprzerwanie działającą od ponad 22 lat

Słoneczny Pokój (Lublin)

Fundacja Słoneczny Pokój jest organizacją apolityczną, kierującą się w swym działaniu tolerancją i poszanowaniem dla odmienności kulturowej, narodowej i religijnej.Promowanie postaw szacunku dla Ziemi i jej zasobów oraz jej mieszkańców a więc dbałość tak o  prawa człowieka jak i o prawa zwierząt  jest głównym motywem naszych działań. Korzystamy z szeroko pojętego języka sztuki oraz jej narzędzi dla realizacji i promocji naszych celów. Współtworzymy ACS Cicha4 a jedną z naszych inicjatyw jest czytelnia Wolność, gdzie zbieramy i udostępniamy literaturę o tematyce praw człowieka, praw zwierząt, weganizmu, etyki, filozofii, feminizmu, głębokiej ekologii, samowystarczalności.

Panpage fundacji na Facebooku

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem (Świdnica)

Organizacja prowadzi działania na rzecz dzieci i młodzieży. Prowadzimy edukacje w zakresie ochrony praw człowieka i tolerancji. Podejmujemy działania zmierzające do ochrony praw człowieka i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Wspieramy inne organizacje z naszego regionu w ich działaniach.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Amnesty International (Warszawa)

Amnesty International jest działającym od 50 lat światowym ruchem na rzecz praw człowieka. Stowarzyszenie Amnesty International zostało zarejestrowane w 1990 r. Amnesty International w Polsce współtworzy ponad 8 tysięcy członków, członkiń i sympatyków. Główne formy realizacji działań statutowych to prowadzenie kampanii oraz rzecznictwa, edukacja oraz aktywizm, prowadzone na terenie całej Polski za pomocą rozbudowanej sieci wolontariuszy: 150 aktywistów, 100 trenerów, 300 nauczycieli prowadzących działania edukacji praw człowieka.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Cztery Pory Roku / Program Bezpieczni w necie - bezpieczni w świecie (Knurów)

Głównymi obszarami, w ramach których SCPR realizuje Programy i projekty czy też jednodniowe inicjatywy, to: pomoc społeczna, bezpieczeństwo, kultura, edukacja oraz poradnictwo (prawne, psychologiczne i zawodowe).

Strona internetowa

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (Głogów)

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zajmuje się szeroko rozumianą pomocą skierowaną do ludzi młodych, ich rodziców, wychowawców, nauczycieli. W Stowarzyszeniu można uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, szkolnych. Stowarzyszenie pracuje z ofiarami przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, agresji itp.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Dla Ziemi (Bratnik)

Cele Stowarzyszenia obejmują działania na rzecz mniejszości narodowych i uchodźców, edukację globalna i rozwojową

Strona internetowa

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet (Kielce)

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej (Kraków)

Celem FKŻ jest pokazanie różnorodności i piękna kultury żydowskiej z całego świata. Głównym punktem odniesienia jest Izrael, gdzie rozwija się ona w sposób najbardziej naturalny. Stowarzyszenie organizuje Festiwal Kultury Żydowskiej – jedno z największych wydarzeń zajmujących się kulturą żydowską na świecie. W ciągu całego roku prowadzimy działalność edukacyjną i kulturalną w klubie festiwalowym „Cheder Cafe”. Oprócz tego realizujemy program wolontariacki „The Machers”, a także projekty społeczne takie jak „Zmaluj to! Kraków przeciwko antysemityzmowi”.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Homo Politicus (Kielce)

Nieformalne kieleckie stowarzyszenie (w trakcie rejestracji) na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej.

Strona na Facebooku

Stowarzyszenie Instytut Zachodni (Poznań)

Stowarzyszenie zajmuje się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce, wzmacnianiem potencjału III sektora, szerzeniem idei współpracy międzynarodowej i międzykulturowej, edukacji globalnej. Prowadzi Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL (Kraków)

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało założone przez grupę psychologów, prawników i kulturoznawców. Naszą misją
jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Realizujemy ją poprzez poprzez:
– działania na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze  i wypracowywanie rozwiązań)
– edukację kulturową (w przedszkolach, szkołach,uniwersytetach, instytucjach publicznych, firmach)
– promowanie różnych kultur
– programy integracyjne (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej).

Strona internetowa

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Warszawa)

Celem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) są działaniana rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją

Strona internetowa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Warszawa)

Misją organizacja jest tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej tożsamości społeczności LGBTQ oraz niesienie niezależnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Strona internetowa.

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis" (Warszawa)

Głównym celem organizacji jest edukacja młodzieży i ich opiekunów w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym i działania na rzecz praw człowieka

Strona internetowa

Stowarzyszenie Młodzi dla Gminy (Dębowiec)

Organizacja zajmuje się działaniem głównie lokalnie w gminie Dębowiec. Priorytety to edukacja, obywatelskość oraz kultura i promocja regionu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" (Toruń)

Stowarzyszenie działa na rzecz emancypacji i równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych i osób queer, a także walka z wszelkimi przejawami homofobii i transfobii.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT

Stowarzyszenie stanowi wielodyscyplinarną platformę umożliwiającą pracę naukową studentów, doktorantów oraz młodych naukowców głównie w obszarze psychologii i seksuologii LGBT. Nasza działalność obejmuje prowadzenie badań oraz popularyzację wiedzy naukowej.

Strona internetowa stowarzyszenia

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ (Warszawa)

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Stowarzyszenie jest organizacją wyspecjalizowaną w monitorowaniu przejawów rasizmu, która zdobyła renomę w kraju i zagranicą.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Pomoc w Kryzysie (Warszawa)

Działamy na rzecz walki z przemocą oraz na rzecz osób w kryzysie, po doświadczeniach przemocy, mowy nienawiści i dyskryminacji. Prowadzimy warsztaty antyprzemocowe, komunikacyjne oraz samorozwoju dla ww. osób, a także organizujemy kampanie informacyjne.

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu (Warszawa)

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu jest jedną z najdłużej działających organizacji pozarządowych zajmujących się promocją idei wolontariatu w Polsce (rok założenia – 1993). Doświadczenie, które zdobyliśmy przez te lata ugruntowało naszą pozycję w kraju i na arenie międzynarodowej oraz potwierdziło naszą wiarygodność i rzetelność. Należymy do międzynarodowej struktury zrzeszających organizacje zajmujące się działalnością woluntarystyczną: Alliance of European Voluntary Service Organizations.

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi organizacjami, by zapewnić naszym wolontariuszom bezpieczeństwo i mieć pewność, że otrzymają wsparcie jakiego będą potrzebować podczas pobytu zagranicą. Dzięki profesjonalnie przygotowanej i zróżnicowanej ofercie każdy może znaleźć taką formę wolontariatu jaka najbardziej mu odpowiada. Z naszej oferty skorzystało już tysiące młodych osób. Dla wielu z nich wolontariat stał się sposobem na życie, innym pomógł w podjęciu ważnych życiowych decyzji, jeszcze innym umożliwił zdobycie unikalnych doświadczeń.

Głównym celem naszej działalności jest:
– Propagowanie idei wolontariatu jako szczególnej formy międzynarodowych kontaktów młodzieżowych;
– Umożliwienie polskiej młodzieży uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego;
– Wspieranie inicjatyw oraz akcji prospołecznych kształtujących w młodych ludziach poczucie solidarności, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej;
– Szkolenie ochotników do pracy na rzecz promocji wolontariatu.

Czym się zajmujemy?
– Organizowaniem w Polsce programów krótkoterminowych /tzw. workcampów/ i długoterminowych dla wolontariuszy z całego świata;
– Świadczeniem pomocy organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym, wszelkim grupom inicjatywnym, ośrodkom pomocy społecznej, itp., które są zainteresowane udziałem w ich działalności międzynarodowych wolontariuszy;
– Wysyłaniem polskich wolontariuszy na projekty zagraniczne;
– Koordynowaniem międzynarodowych wymian młodzieży;
– Nawiązywaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem kontaktów międzynarodowych;
– Wymianą doświadczeń z innymi organizacjami woluntarystycznymi;
– Organizowaniem i promowaniem programów edukacyjnych, warsztatów (zarówno w kraju jak i za granicą);
– Organizowaniem kursów i szkoleń;
– Prowadzeniem działalności informacyjnej i promocyjnej;
– Wspieraniem inicjatyw i działań o charakterze prospołecznym;
– Współfinansowaniem projektów dla młodzieży z mniejszymi możliwościami;
– Wspieraniem aktywnych wolontariuszy promujących ideę wolontariatu w swoich społecznościach lokalnych;
– Innymi działaniami sprzyjającymi realizacji i rozwojowi celów statutowych.
– Propagowanie idei wolontariatu jako szczególnej formy międzynarodowych kontaktów młodzieżowych;
– Umożliwienie polskiej młodzieży uczestnictwa w działalności międzynarodowego ruchu woluntarystycznego;
– Wspieranie inicjatyw oraz akcji prospołecznych kształtujących w młodych ludziach poczucie solidarności, tolerancji, szacunku dla
odmienności kulturowej;
– Szkolenie ochotników do pracy na rzecz promocji Wolontariatu

Strona internetowa

Stowarzyszenie REAKCJA (Bydgoszcz)

Stowarzyszenie REAKCJA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży oraz wspieranie ludzi młodych i ich rodzin w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w rodzinie, jak i poza nią. Działalność Stowarzyszenia REAKCJA oparta jest o wartości zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zgodnie z którą każdy człowiek bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, status społeczny, wykonywany zawód, tożsamość psychoseksualną, wyznanie, kolor skóry czy inne przynależne mu charakterystyki ma prawo do godności, równości wobec prawa, nietykalności, ochrony życia i pomocy, a także szeregu innych niezbywalnych praw, tylko dlatego, że jest człowiekiem. Celami Stowarzyszenia są m.in. promowanie zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie ludzi młodych i ich rodzin poprzez oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne, przeciwdziałanie zjawiskom marginalizacji społecznej, dyskryminacji oraz przemocy, a także szkolenie rodziców i kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą. Poprzez działalność REAKCJI chcemy również przyczyniać się do integracji społeczności lokalnej oraz aktywnie współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi, realizującymi podobne cele.

Strona internetowa

Stowarzyszenie Solidarni w Europie (Sosnowiec)

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie budowy opartego na wiedzy globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz postindustrialnej gospodarki cyfrowej

Strona internetowa

Stowarzyszenie Tkalnia (Zgierz)

Tkalnia prowadzi działania w zakresie monitoringu
działań władz, a także animacji społecznej – włączania
mieszkanek i mieszkańców Zgierza do działań na rzecz ich
miasta. Od 2 lat organizacja wydaje miesięcznik obywatelski
Zgrzyt, wokół którego toczą się: konsultacje przestrzeni
publicznej, monitoring pracy rady miasta, władz, monitoring
funduszu kapslowego. Redakcję tworzą mieszkańcy i mieszkanki,
którzy piszą o sprawach ważnych dla miasta, podejmują
interwencje – organizujemy dla nich warsztaty dziennikarskie,
strażnicze. Tkalnia prowadzi edukację obywatelską –
stworzyliśmy grę obrazującą budżet miasta, przeprowadziliśmy
rozgrywki wśród licealistów i zebraliśmy rekomendacje do
budżetu miasta na rok 2014; wydaliśmy publikacje z zakresu dostępu
do informacji publicznej, o budżecie miejskim, konsultacjach
społecznych. Szkolimy dzieci w obszarze edukacji globalnej,
równości szans. Podejmujemy działania na rzecz równości i praw
człowieka – pracujemy z grupami narażonymi na wykluczenie –
uchodźcami, dziećmi z świetlic środowiskowych. Angażujemy te
grupy w działania artystyczne w przestrzeni miejskiej. Pracujemy
z lokalną społ. na rzecz zmian w przestrzeni publicznej: wspieramy
w realizacji inicjatywy lokalnej na dwóch osiedlach, gdzie grupy
sąsiedzkie chcą zrealizować place zabaw, prowadziliśmy
konsultacje zagospodarowania przestrzeni parku. Angażujemy się w
działania innych organizacji pozarządowych działających na
terenie Zgierza.

Trans-Fuzja Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych (Warszawa)

Fundacja Trans-Fuzja wspiera osoby transpłciowe w całej Polsce i pomaga im odnaleźć siebie. Prowadzimy grupy wsparcia w całej Polsce, pomoc psychologiczną, prawną i społeczną. Edukujemy policję, specjalistów i studentów z zakresu psychologii oraz społeczność LGB na temat życia, i codziennych problemów osób transpłciowych. Walczymy o stworzenie nowego prawa regulującego uzgodnienie płci, aby było dostosowane do potrzeb osób transpłciowych, zapewniało im godność i poszanowanie ich podstawowych praw. Wierzymy, że każdy ma prawo być sobą.

Strona internetowa

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Techniczno-Fizyczny (Kraków)

Zespół Szkół Niepublicznych w Tarnowie (Tarnów)

Zjednoczenie "Pozytywni w Tęczy" (Warszawa)

Wiele naszych działań koncentruje się na przeciwdziałaniu dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć i orientacje seksualną. W swoich projektach podejmujemy również różnorodne działania skoncentrowane na przeciwdziałaniu stygmatyzowaniu osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (Hannover)

Polska organizacja harcerska w Niemczech nawiazujaca do historii i dzialnosci Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech dzialajacego do roku 1939.
Strona internetowa

Żydowski Instytut Historyczny (Warszawa)

Misją ŻIH jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich.

Strona internetowa

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent (Kraków)

Żydowskie Stowarzysznie Czulent jest organizacją niezależną, u której podstaw znajdują się takie wartości jak: pluralizm, różnorodność, otwartość i tolerancja. Stawiamy sobie za cel stworzenie przestrzeni, w której istnieje możliwość definiowania naszej tożsamości oraz realizowania zadań, jakie stawiamy przed sobą będąc aktywnymi członkami i członkiniami żydowskiej społeczności w Polsce.

Do priorytetowych zadań Stowarzyszenia należą:
• integracja środowiska żydowskiego;
• pogłębianie wiedzy na temat kultury i tradycji żydowskiej;
• szerzenie tolerancji, kształtowanie postaw otwartości wobec różnic narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm i dyskryminację.

Strona internetowa

Działania Koalicji wspierają następujące instytucje:

   • Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
   • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
   • Biuro Rady Europy w Polsce
   • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
   • Ministerstwo Edukacji Narodowej
   • Ministerstwo Sportu i Turystyki
   • Narodowy Instytut Audiowizualny
   • Ośrodek Rozwoju Edukacji
   • Polskie Towarzystwo Informatyczne
   • Rzecznik Praw Dziecka
   • Rzecznik Praw Obywatelskich